Organizacja pracy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Organizacja pracy Zespołu

 1. Zespół obejmuje wychowaniem przedszkolnym, nauczaniem, pozalekcyjnymi zajęciami  wychowawczymi i działaniem biblioteki szkolnej  pacjentów Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.
 2. Pacjenci Szpitala od 2,5 roku  życia do ukończenia szkoły stają się obowiązkowo uczniami i wychowankami Zespołu.
 3. Zajęcia odbywają się głównie na oddziałach szpitalnych: w salach pacjentów lub świetlicach oddziałowych, czasami  są organizowane w pokoju nauczycielskim, bibliotece szkolnej, sali konferencyjnej, holu lub patio Szpitala. 
 4. Zajęcia w Placówkach Zespołu,  Zespole Pozalekcyjnym i Bibliotece  odbywają się zgodnie z organizacją ich pracy.

 

Organizacja pracy Przedszkola

 1. Wychowaniem przedszkolnym są objęte dzieci od 2,5 do 6 roku życia, niezależnie od tego czy uczęszczają do przedszkola poza Szpitalem.
 2. Na zajęciach  wychowawczo-dydaktycznych jest realizowana obowiązująca podstawa programowa wychowania przedszkolnego, w oparciu o program nauczania przedszkola macierzystego.
 3. Zajęcia są prowadzone cały rok, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, w godzinach ustalonych w tygodniowym rozkładzie zajęć Przedszkola.
 4. Godzina zajęć przedszkolnych trwa 60 minut.
 5. Praca z dziećmi jest zindywidualizowana −  nauczyciel-przedszkola prowadzi zajęcia z jednym dzieckiem, czasami z zespołem lub grupą dzieci.

 

Organizacja pracy Szkoły Podstawowej i Średniej

 1. Nauką w szkole szpitalnej objęte są wszystkie dzieci podlegające obowiązkowi szkolnemu.
 2. Na zajęciach dydaktycznych realizuje się obowiązujące podstawy programowe kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i szkół średnich, przede wszystkim w oparciu o programy nauczania  i podręczniki szkół macierzystych.
 3. Uczniowie nieposiadający  podczas pobytu w Szpitalu swoich podręczników są nauczani z wykorzystaniem szkolnego zestawu programów i podręczników zatwierdzonych do użytku  w Zespole. 
 4. Lekcje odbywają się  od poniedziałku do piątku, zgodnie z tygodniowymi rozkładami zajęć.
 5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut i jest przeznaczona na wszystkich uczniów  danej klasy przebywających na kilku określonych  oddziałach szpitalnych lub wszystkich uczniów wskazanych klas przebywających na jednym oddziale.
 6. Uczniowie objęci są nauczaniem zindywidualizowanym − nauczyciel prowadzi zajęcia z jednym dzieckiem, czasami zespołem lub grupą uczniów.
 7. Oceny, które otrzymują uczniowie, są wysyłane do ich szkół macierzystych.
 8. W szkole podstawowej jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty.
 9. W szkole podstawowej i średnich, w określonych przepisami sytuacjach, odbywa się klasyfikacja śródroczna i roczna uczniów przebywających długo w szpitalu.

 

Organizacja pracy Zespołu Pozalekcyjnego

 1. Pozalekcyjnymi zajęciami wychowawczymi są objęci wszyscy pacjenci Szpitala Dziecięcego od 2,5 roku życia do ukończenia szkoły.
 2. Zajęcia są prowadzone w oparciu o ramowy plan pracy oraz miesięczne plany pracy Zespołu Pozalekcyjnego.
 3. Zajęcia odbywają się cały rok, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, w godzinach ustalonych w tygodniowym rozkładzie zajęć wychowawczych. 
 4. Zajęcia odbywają się po lekcjach, a także w dni wolne od zajęć dydaktycznych.
 5. Godzina zajęć  wychowawczych trwa 60 minut.
 6. Każdy oddział  szpitalny  objęty działaniem Zespołu posiada własnego wychowawcę prowadzącego na nim pozalekcyjne zajęcia wychowawcze.
 7. Zajęcia wychowawcze na oddziale odbywają się w grupach, zespołach  lub indywidualnie z dzieckiem, które nie może brać udziału w zajęciach  zespołowych bądź grupowych.

 

Szczegółowe informacje na temat organizacji pracy znajdują się statutach: Zespołu, Przedszkola, Szkoły Podstawowej, Liceum, Technikum i Szkoły Branżowej zamieszczonych  na stronie internetowej w zakładce: NASZA SZKOŁA/DOKUMENTY