Nasza szkoła

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zespół Placówek Specjalnych tworzą:

 

  • Przedszkole Miejskie nr 22 Specjalne dla Uczniów z Chorobami Przewlekłymi w Olsztynie

 

  • Szkoła Podstawowa nr 20 Specjalna dla Uczniów z Chorobami Przewlekłymi w Olsztynie

 

  • wygaszane: Gimnazjum nr 20 Specjalne dla Uczniów z Chorobami Przewlekłymi w Olsztynie

 

  • XVI Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Uczniów z Chorobami Przewlekłymi w Olsztynie

 

  • Technikum nr 9 Specjalne dla Uczniów z Chorobami Przewlekłymi w Olsztynie

 

  • Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 Specjalna dla Uczniów z Chorobami Przewlekłymi w Olsztynie

 

 Poniżej przedstawiona została krótka charakterystyka pracy poszczególnych placówek.

 

Przedszkole

 Zajęcia przedszkolne na Oddziale Pediatrycznym II Wielospecjalistycznym z Pododdziałem Kardiologii Dziecięcej

 

W zajęciach przedszkolnych uczestniczą dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, które znajdują się na oddziałach szpitalnych.

Ważnym elementem pracy z dziećmi jest ich dokładne poznanie, które wyznacza sposób organizacji pracy i zabawy na poszczególnych oddziałach.

W trakcie rozmów z rodziną, lekarzami oraz samym dzieckiem nauczycielki zdobywają informacje o stanie zdrowia, zainteresowaniach, możliwościach intelektualnych, psychofizycznych i wysiłkowych swoich podopiecznych, co równocześnie sprzyja nawiązaniu bezpośrednich i serdecznych kontaktów z nimi.

Nadrzędnym celem w pracy z dziećmi jest zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa oraz odwrócenie uwagi od sytuacji stresowej, jaką jest niewątpliwie pobyt w szpitalu, choroba i często rozłąka z najbliższą rodziną.

Mając na uwadze indywidualne potrzeby i możliwości małych pacjentów, nauczycielki korzystają z wybranych metod i form pracy.

Do najczęściej wykorzystywanych należą:

 

- rozmowa kierowana w oparciu o ilustracje,
- opowiadanie, czytanie wierszy i bajek terapeutycznych,
- omawianie historyjek obrazkowych,
- zabawy tematyczne,
- psychodrama,
- gry dydaktyczne i inne.

 

Praca z dziećmi 6-letnimi (klasa"0") odbywa się zgodnie z podstawą programową i "Programem wychowania przedszkolnego XXI wieku ABC..." A. Łady-Grodzickiej.

Dzieci korzystają z własnych książek lub otrzymują karty pracy dostosowane do aktualnego materiału realizowanego w szkole macierzystej.

W trakcie zajęć poznają podstawowe wiadomości i zdobywają umiejętności z obszarów w zakresie edukacji: społeczno-moralnej, zdrowotnej, ruchowej (dostosowanej do możliwości dziecka), przyrodniczej, mowy i myślenia, przygotowania do nauki pisania i czytania, matematycznej, kulturowo-estetycznej,  muzycznej, technicznej i komunikacyjnej.

 

 Szkoła podstawowa 

 Lekcja w klasie I na Oddziale Klinicznym Onkologii i Hematologii Dziecięcej

 

W szkole podstawowej uczy się rocznie ok. 1400 uczniów.

W dydaktyce obowiązuje zasada daleko idącej indywidualizacji nauczania. Ma to na celu kontynuowanie nauki, a przy okazji wyrównywanie braków i opóźnień w nauce.

Podczas zajęć nauczyciele posługują się konkretnymi pomocami dydaktycznymi (puzzle, gry dydaktyczne), podręcznikami, ćwiczeniami i kartami pracy (przygotowanymi przez nauczycieli).

Wybierając sposoby i metody pracy na lekcjach zadajemy sobie pytanie, jak uczyć, by nie obciążać osłabionego chorobą układu nerwowego dziecka, zrealizować materiał bez trudnych zadań i prac dodatkowych.

Najczęściej wybieramy metodę pracy indywidualnej, uczymy poprzez zabawę w klasach młodszych, a w klasach starszych samodzielności w dochodzeniu do rozwiązań problemów.

Uczeń na lekcjach staje się partnerem, przyjacielem, współtwórcą procesu nauczania, a nauczyciel - jego przewodnikiem i opiekunem.

 

 Gimnazjum

 Lekcja języka polskiego na Oddziale Pediatrycznym VI Reumatologiczno-Endokrynologicznym

 

W gimnazjum uczy się rocznie ok. 1000 uczniów.

Aby stworzyć im optymalne warunki nauki, nauczyciele systematycznie współpracują ze szkołami macierzystymi dzieci i ich rodzicami.

Nieodłącznym elementem nauczania jest ciągła diagnoza i planowanie.
 
Szkoła posiada większość programów i podręczników, dzięki czemu nauczyciele realizują program szkoły macierzystej ucznia.
 
Ze względu na specyficzną sytuację uczniów, nauczyciele dbają o harmonijną realizację celów dydaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych, szczególny nacisk kładąc na dostosowanie  metod i form pracy do stanu zdrowia ucznia. 
 
Nauczanie ucznia - pacjenta wymaga pracy indywidualnej lub pracy w małych grupach, dlatego najczęstsze metody nauczania to:
 
- swobodna rozmowa,
- praca z tekstem,
- ćwiczenia analityczno-interpretacyjne,
- czytanie ze zrozumieniem,
- zabawy słowne,
- gry dydaktyczne,
- ćwiczenia przedmiotowe,
- ćwiczenia z użyciem komputera.
 
Szczególną opieką otacza się uczniów klasy III, by mimo choroby mogli bez problemów zdać egzamin.
 
Doświadczona i twórcza kadra pedagogiczna umożliwia każdemu uczniowi odniesienie sukcesów.
 
 

Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych

 Świetlica na Oddz. Laryngologiczno-Okulistycznym

 

Tworzy go 9 grup zróżnicowanych pod względem wieku, płci, rodzaju schorzenia i liczby wychowanków.

Zespół obejmuje opieką dzieci i młodzież w wieku od 2,5 do 18 lat.

Każdy wychowawca, oprócz kwalifikacji pedagogicznych, prezentuje bogatą osobowość. Życzliwość i zrozumienie dla potrzeb dziecka oraz kreatywność w organizowaniu życia na oddziałach sprawia, że dziecko czuje się bezpiecznie.

Konieczność leczenia w szpitalu wywołuje wiele negatywnych emocji, które dodatkowo obniżają poziom możliwości wysiłkowych dziecka. W takich sytuacjach konieczne jest podejmowanie działań wychowawczych poprzez proponowanie dzieciom udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych.

Są to między innymi zajęcia z elementami plastyki, techniki, socjoterapii, oglądanie wybranych programów telewizyjnych, spotkania z ciekawymi ludźmi, gościnne występy aktorów i uczniów z zaprzyjaźnionych szkół i klubów, spotkania w bibliotece szkolnej, inscenizowanie, recytowanie, imprezy międzyoddziałowe, a także zajęcia przy łóżku tj. rozmowy, rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, układanie puzzli, gry towarzyskie, czytanie prasy itp.