Innowacja pedagogiczna "Masz problem - ja mam rozwiązanie!" - sprawozdanie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 czerwca 2017

mgr Anna Jęsiak

 

Sprawozdanie

z przeprowadzonej innowacji pedagogicznej 

“Masz problem - ja mam rozwiązanie!”

IP.1/2016

 

 

  1. Opis zrealizowanych działań

Od początku trwania innowacji (27 października) programem objęto 220 dzieci. Zrealizowano 94 lekcji z zastosowaniem klocków Lego oraz programu Story Visualizer. Na zajęciach realizowane były następujące cele:

  • wprowadzenie do zagadnień związanych z algorytmami;
  • przygotowanie do myślenia algorytmicznego z wizualizacją działań;
  • wprowadzenie do działań algorytmicznych poprzez naukę sekwencji logicznych, działań przyczynowo – skutkowych na obrazkach i historyjkach oraz analizie rozwiązań bazujących na operacjach z wykorzystaniem klocków Lego;
  • kształtowanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów;
  • wytrwałe, bazujące na metodzie prób i błędów, dochodzenie do optymalnych rozwiązań zadań bez zniechęcenia się ucznia;
  • kształtowanie umiejętność prezentacji danych poprzez poprawne posługiwanie się dedykowaną aplikacją na urządzenia mobile;
  • nauka różnych sposobów prezentacji pomysłów.

 

Tematyka zajęć była różnorodna, dostosowana do zainteresowań uczniów oraz omawianego aktualnie materiału z poszczególnych przedmiotów. Były to między innymi zajęcia o budowie maszyn prostych (kształtowanie umiejętność logicznego i analitycznego myślenia), Algorytmy wokół nas, Rodzaje algorytmów, Lego - algorytmy, Lego - gra (poznawanie zasad tworzenia komend, poleceń, algorytmów), Lego - opowieści (tworzenie logicznych ciągów przyczynowo-skutkowych), Technologie przyszłości (utrwalenie wiadomości o budowie komputera, rozwijanie twórczego myślenia), Rodzaje chmur (nauki przyrodnicze), O Rycerzach (nauki humanistyczne), Wycieczka na Marsa (nauki przyrodnicze), Znamy litery (język polski), Co się zdarzyło w lesie (nauki przyrodnicze), Figury geometryczne (matematyka), Pojazdy na 4 koła (matematyka), Jak Wojtek został strażakiem (nauki humanistyczne), Wiosenna łąka (nauki przyrodnicze), Kwiaty na łące (nauki przyrodnicze), Lego inspiracja - wiosna (nauki przyrodnicze), Z wizytą na wsi (nauki przyrodnicze), Segregacja śmieci (nauki przyrodnicze).

Dzieci miały również możliwość uczestniczenia w 10 zajęciach otwartych (organizowanych w pokoju nauczycielskim lub na szpitalnych oddziałach), podczas których rozwijały twórcze i logiczne myślenie we współpracy z innymi uczniami.

 

Dodatkowo, w ramach dzielenia się doświadczeniem oraz rozpowszechniania idei programowania w klasach młodszych, zostały przeprowadzone zajęcia otwarte
w Społecznym Zespole Przedszkolno - Szkolnym 101 w Olsztynie oraz w Niepublicznym Przedszkolu Akademia Przedszkolaka w Olsztynie.

 

2. Ewaluacja końcowa

Po przeprowadzanych zajęciach prowadzona była ewaluacja cząstkowa.
Jej wyniki wyraźnie pokazywały, że zajęcia z wykorzystaniem klocków Lego są atrakcyjną formą nauki dla dzieci. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach. Mieli możliwość bieżącego weryfikowania swoich pomysłów i rozwiązań bez negatywnej oceny ich działań (zastosowanie metody twórczego rozwiązywania problemów: nie ma złych rozwiązań - należy jednak szukać najbardziej efektywnych; istnieje wiele sposobów na rozwiązanie danego problemu – uczeń sam wybiera najbardziej mu odpowiadający). Budowanie z klocków jest lubianą formą spędzania czasu kojarzoną z zabawą, dlatego nauka odbywa się jakby przy okazji, sprzyjając bezpiecznej atmosferze na lekcjach. Dzięki temu klocki okazały się również świetnym sposobem na ośmielenie nieśmiałych dzieci do współpracy z nauczycielem, przełamanie strachu uczniów oraz nakłonienie tych niechętnych do aktywnej pracy.

W ankietach dzieci bardzo pozytywnie oceniały prowadzone zajęcia, wskazując klocki Lego jako atrakcyjną formę pracy. Dla niektórych uczniów wyzwaniem było samodzielne podejmowanie prób konstruowania rozwiązań do zadań. Padały stwierdzenia, że nigdy nie budowały niczego bez dołączonej instrukcji (cel: kształtowanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów). Dla innych początkową trudnością była słabo wyćwiczona motoryka mała. Ale zdarzali się też uczniowie, którzy ze zdziwieniem przyjmowali fakt, że każde zaproponowane przez nich rozwiązanie będzie dobre (nie koniecznie najlepsze), i że w razie niepowodzenia lub własnego niezadowolenia z wyniku prac, będą mogli wprowadzać do niego zmiany (cel: wytrwałe, bazujące na metodzie prób i błędów, dochodzenie do optymalnych rozwiązań zadań bez zniechęcenia się ucznia). Jeden z uczniów zapytał również, czy w budowaniu z klocków może użyć swojej wyobraźni…

Uczniowie nie mieli za to żadnego problemu z zastosowaniem aplikacji Story Visualizer do prezentowania wyników swoich prac (cel: kształtowanie umiejętność prezentacji danych poprzez poprawne posługiwanie się dedykowaną aplikacją na urządzenia mobile). Intuicyjny interfejs oraz możliwość zamieszczania w projektach swoich własnych konstrukcji lego (za pomocą wbudowanego w program edytora zdjęć) stanowiły ważny
i atrakcyjny element pracy. Fakt, że program Visualizer nie jest wykorzystywany na codzień w szkołach, stanowił wartość dodaną - poznanie nowego programu do prezentacji swojej pracy (cel: nauka różnych sposobów prezentacji pomysłów).

 

3. Wnioski

Osiągnięty został zakładany efekt działalności innowacyjnej, tj. pobudzenie uczniów do kreatywnego myślenia, logicznego planowania działań i wyciągania wniosków. Z łatwością można było wprowadzać dzieci w świat algorytmów. Dzięki zastosowaniu na lekcjach klocków Lego jako pomocy dydaktycznej, uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach. Z większą swobodą, bo poprzez zabawę, podejmowali próby samodzielnego szukania rozwiązań do stawianych przed nimi problemów (zadań). Uczyli się, że istnieje wiele sposobów, również nieszablonowych, na pokonywanie trudności.

Klocki Lego oraz program Story Visualizer są narzędziami bardzo uniwersalnymi. Można z nich korzystać na praktycznie wszystkich przedmiotach nauczanych w szkole podstawowej. Dzięki temu bardzo dobrze spełniają swoją funkcję interdyscyplinarną.

 

Zajęcia z wykorzystaniem omówionych narzędzi prowadzone będą w kolejnych latach szkolnych na wszystkich poziomach nauczania.