Innowacja pedagogiczna "Masz problem - ja mam rozwiązanie!"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 listopada 2016

mgr Anna Jęsiak

 

 

Innowacja pedagogiczna
w ramach Pilotażu - wdrożenie programowania w edukacji formalnej

IP.1/2016

 

 1. Tytuł innowacji

Masz problem – ja ma rozwiązanie! (Lego® Education™ w klasach I-III)

 

2. Typ innowacji

Innowacja metodyczna.

 

 3. Autor i realizatorzy innowacji

Autor - Anna Jęsiak – nauczyciel zajęć komputerowych w klasach I-VI oraz informatyki w klasach gimnazjalnych.

Realizatorzy - Anna Jęsiak – zajęcia komputerowe,

- Hanna Ogonowska – edukacja wczesnoszkolna,

- Katarzyna Kucner – edukacja wczesnoszkolna,

- Dorota Zgórska – edukacja wczesnoszkolna. 

 

4. Oddziały objęte innowacją

Uczniowie klas I-III przebywający na leczeniu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, będący wpisani na listę uczniów Zespołu Placówek Specjalnych przez okres nie krótszy niż 8 dni.

 

5. Czas realizacji

Innowacja zaplanowana na rok szkolny 2016/2017 (z możliwością przedłużenia na rok szkolny 2017/2018).

Data rozpoczęcia: październik 2016

Data zakończenia: czerwiec 2017

 

6. Uzasadnienie

Pracując w szkole szpitalnej mam do czynienia z uczniami ze szkół z całego województwa. Obserwuję, jak nauczane są dzieci w szkołach państwowych i prywatnych, jakimi metodami się z nimi pracuje. Nie są to metody złe, jednak zawsze przychodzi refleksja: czy na pewno są odpowiednie do czasów, w jakich przyszło nam uczyć?
Czy wyposażają młodego człowieka w umiejętności samodzielnego myślenia, rozwiązywania problemów, szukania odpowiedzi i zadawania pytań?

Zmieniający się świat potrzebuje zmieniającej się szkoły. Kiedyś kształciło się ludzi, którzy właśnie zdobywaną wiedzę wykorzystywali na przełomie 10-15-20 lat.
Dziś informacja jest towarem z krótką datą przydatności. W czasach, gdy dostępność informacji jest na wyciągnięcie ręki, potrzebna jest nauka, jak z tej wiedzy korzystać mądrze, jak pobudzać dzieci i młodzież do samodzielnego szukania rozwiązań.
Takie podejście do kształcenia wymaga spojrzenia na edukację z innej perspektywy. 

W dobie bardzo szybkiego rozwoju technologii nauka dla przyszłości jest priorytetem. Niezbędne jest jej częste uaktualnianie i reorganizowanie. 

Projekt nowej podstawy programowej do informatyki zakłada kształtowanie u dzieci umiejętności analitycznego myślenia, wyciągania wniosków, logicznego rozumowania. Dlatego w naszej szkole innowacją objęci zostaną uczniowie już od najmłodszych lat nauki. W klasach I-III pilotażowy program wprowadzony zostanie na zajęciach komputerowych, a jego elementy na zajęciach z języka polskiego oraz nauk matematyczno-przyrodniczych. 

 

7. Opis i założenia

Działanie innowacyjne polegać będzie na wprowadzeniu w proces nauki klocków Lego® Education™ jako pomocy dydaktycznej.

Innowacja polegać będzie również na wprowadzeniu na zajęciach komputerowych oraz częściowo na zajęciach z języka polskiego i nauk matematyczno-przyrodniczych,
we wszystkich klasach młodszych (I-III), ćwiczeń wymagających myślenia komputacyjnego (procesy myślowe towarzyszące formułowaniu problemów
i ich rozwiązań w postaci umożliwiającej ich efektywną realizację z wykorzystaniem komputera
- Jeannette Wing, 2006). Dzieci za pomocą klocków Lego Education StoryStarter będą kształcić umiejętności analitycznego myślenia, konstruować logiczne  ciągi przyczynowo – skutkowe oraz tworzyć plany działania. Będą miały okazję
do samodzielnego (przy wsparciu nauczyciela) projektowania rozwiązań do zadań.
Za pomocą programu komputerowego StoryStarter będą mogły wizualizować własne sposoby rozwiązania danych problemów. Dzięki zakładce na stronie szkoły oraz profilowi fb będą mogły chwalić się efektami swojej pracy i dzielić się nimi
z innymi uczniami.

 

8. Metody i formy realizacji

Firma Lego kładzie duży nacisk, aby podczas wykorzystywania klocków Lego
na lekcjach stosować koncepcję edukacyjną 4C (Connect, Construct, Contemplate, Continue). Polega ona na wprowadzeniu nowych wiadomości na lekcji poprzez nawiązanie do już zdobytej przez ucznia wiedzy, następnie skonstruowania rozwiązania do nowego problemu, zastanowieniu się, czy zaproponowane rozwiązanie jest tym najlepszym, a jeśli tak – zastosowywaniu go w dalszych zadaniach.

Aby móc skutecznie pracować tą koncepcją edukacyjną na zajęciach
z programowania, wybrane zostały podstawowe metody do pracy z uczniem
z wykorzystaniem nowatorskiej pomocy dydaktycznej:

a) metoda problemowa (znalezienie się w sytuacji problemowej (zadanie) - nazwanie problemu - sformułowanie pomysłów na rozwiązanie zadania - weryfikacja pomysłów - porządkowanie i stosowanie uzyskanych wyników w nowych zadaniach),

b) metoda twórczego rozwiązywania problemów (nie ma złych rozwiązań - należy jednak szukać najbardziej efektywnych; istnieje wiele sposobów na rozwiązanie danego problemu – uczeń sam wybiera najbardziej mu odpowiadający),

c) metoda planowania (uczeń planuje, jak rozwiązać dany problem - podczas szukania rozwiązania, ma możliwość wielokrotnej weryfikacji swoich pomysłów i zmiany koncepcji).

 

Ze względu na specyfikę szkoły zaplanowane są zajęcia w formie:

- indywidualnych spotkań z uczniami zgodnie z planem lekcji,

- jeśli to możliwe, pracy w grupach 2-3 osobowych podczas trwania lekcji,

- raz w miesiącu zajęć otwartych dla klas I-III (praca w grupach 4-5 osobowych).

 

9. Cele

Cel główny:

- Wprowadzenie do działań algorytmicznych poprzez naukę sekwencji logicznych, działań przyczynowo – skutkowych na obrazkach i historyjkach oraz analizie rozwiązań bazujących na operacjach z wykorzystaniem klocków Lego. Ważnym celem innowacji będzie również kształtowanie umiejętność prezentacji danych poprzez poprawne posługiwanie się dedykowaną aplikacją na urządzenia mobile (laptop, tablet, komórka)
oraz publikowanie rezultatów pracy w Internecie.

Cele szczegółowe:

- Kształtowanie umiejętności posługiwania się technologiami IT;

- Kształtowanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów;

- Wytrwałe, bazujące na metodzie prób i błędów, dochodzenie do optymalnych rozwiązań zadań bez zniechęcenia się ucznia;

- Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia oraz dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych;

- Kształtowanie umiejętności posługiwania się komputerem (lub innym urządzeniem mobilnym IT) do nauki zagadnień spoza dziedziny informatyki;

- Przygotowanie do myślenia algorytmicznego z wizualizacją działań;

- Nauka różnych sposobów prezentacji pomysłów.

 

10. Zakładane efekty działalności innowacyjnej

Zakładanym efektem działalności innowacyjnej jest pobudzenie uczniów do kreatywnego myślenia, logicznego planowania działań i wyciągania wniosków. Dzięki zastosowaniu
na lekcjach klocków Lego jako pomocy dydaktycznej, dzieci będą chętnie uczestniczyć
w zajęciach. Z większą swobodą, bo poprzez zabawę, będą podejmować próby samodzielnego szukania rozwiązań do stawianych przed nimi problemów (zadań).
Nauczą się, że istnieje wiele sposobów, również nieszablonowych, na pokonanie trudności.

 

11. Ewaluacja

W Zespole Placówek Specjalnych zajęcia lekcyjne prowadzone są z dziećmi przebywającymi na leczeniu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym
w Olsztynie. Lekcje indywidualne odbywają się na oddziałach szpitalnych przy łóżku dziecka. Czasami, jeśli stan zdrowia dzieci na to pozwala, organizowane są zajęcia otwarte dla grupy podopiecznych. Naszymi uczniami są dzieci, które w zależności
od choroby, przebywają na hospitalizacji od kilku dni do kilku miesięcy. Często zdarza się, że z uczniami spotykamy się tylko raz, dwa razy w trakcie pobytu dziecka w szpitalu. Trudno jest w tak krótkim czasie dostrzec długofalowe efekty naszej pracy. Nie możemy zaobserwować przyrostu wiedzy w czasie dłuższym niż trwają zajęcia.

Ze względu na specyfikę szkoły prowadzona będzie ewaluacja cząstkowa na każdych zajęciach z wykorzystaniem klocków Lego. Nauczyciel prowadzący zajęcia wypełni kartę obserwacji na początku oraz na końcu swoich zajęć. Na koniec zajęć poprosi ucznia
o informację zwrotną: czy zajęcia się podobały, jeśli tak / nie – co szczególnie.

Na zakończenie innowacji, na podstawie ewaluacji cząstkowych, zostanie sporządzona ewaluacja końcowa

Z przeprowadzonej innowacji zostanie sporządzone sprawozdanie, które zawierać będzie opis zrealizowanych działań, ewaluację końcową oraz wnioski. Sprawozdanie przekazane będzie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Warmińsko – Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty w Olsztynie oraz zostanie opublikowane na stornie internetowej szkoły.